Στατιστικα

Στατιστικά Πωλήσεων Ξενοδοχείου

 • Αναλυτικά στατιστικά πωλήσεων (συγκεντρωτικά ή ανά τμήμα) ανά μήνα ή ανά ημέρα.
  Σύγκριση με προηγούμενα χρόνια.
 • Στατιστικά πληροτήτων.
 • Στατιστικά πρακτορείων.
 • Προβολή σε κατανοητά γραφικά.
 • Λεπτομέρειες αφίξεων, παραμονής εθνικοτήτων.
 • Αναζήτηση και προβολή οποιουδήποτε στοιχείου για οποιαδήποτε ημερομηνία
  (ακόμα και για παρελθούσες χρήσεις).
 • Πλήρες στατιστικό πελατών με παραμονές, τιμές χρέωσης, αριθμό δωματίου, κλπ.

Στατιστικά