Στατιστικά

Στατιστικά Πωλήσεων Ξενοδοχείου

Αναλυτικά στατιστικά πωλήσεων (συγκεντρωτικά ή ανά τμήμα) ανά μήνα ή ανά ημέρα

Σύγκριση με προηγούμενα χρόνια

Στατιστικά πληροτήτων

Στατιστικά πρακτορείων

Προβολή σε κατανοητά γραφικά

Λεπτομέρειες αφίξεων, παραμονής εθνικοτήτων

Αναζήτηση και προβολή οποιουδήποτε στοιχείου για οποιαδήποτε ημερομηνία (ακόμα και για παρελθούσες χρήσεις)

Πλήρες στατιστικό πελατών με παραμονές, τιμές χρέωσης, αριθμό δωματίου, κλπ

Λογαριασμός Group

Εύκολη διαμόρφωση τιμολόγησης: αναλυτικά / ανά ημέρα / μία εγγραφή / ανά δωμάτιο (για Group)

Προτιμολόγηση για να εκδίδετε λογαριασμό οποιαδήποτε στιγμή πριν την αναχώρηση

Σπάσιμο λογαριασμού σε 2 ή περισσότερες τιμολογήσεις

Πρόχειρη εκτύπωση

Προεπισκόπηση εκτύπωσης

Δυνατότητα έκπτωσης / διόρθωσης τιμών

Συμβόλαια

Εύκολα και γρήγορα δημιουργείτε τιμοκαταλόγους με βάση τα συμβόλαια ή τις προσφορές

Τιμές ανά άτομο / δωμάτιο, early booking, εκπτώσεις για παιδιά, επιπλέον ενήλικες, επιπλέον γεύματα, προσφορές 7=6 κλπ

Αντιγραφή καταλόγων με 1 click

Netera Software

Member of Epsilonnet Group of Companies

  • ΓΕΜΗ: 134567890

© 2023 Welcome PMS by NETERA / A website by WebMotivos